Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Článek ve Zpravodaji Obce Pravonín


ZPRAVODAJ
číslo 20
Obecního úřadu Pravonín
Březen 2008
Šachy
Šachy - královská hra, to je obor zájmové činnosti, který v naší obci rozšířil nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládeţ.
Šachový klub Pravonín, tak se jmenujeme, byl zaloţen pod záštitou „Městského domu dětí a mládeţe Vlašim“ jako jeden z jeho
zájmových útvarů. Díky ochotě obce Pravonín a vedení Mateřské školy Pravonín nám byla zdarma propůjčena klubovna
(místnost za knihovnou), kterou jsme si, za
vydatné pomoci sponzorů, vybavili nábytkem
a všemi pomůckami, které potřebujeme k
výuce. Zápisné za děti uhradil o.s. Pravona.
Zatím máme zapsaných 8 chlapců. Scházíme
se kaţdé pondělí od 16,15 hodin do 18,15
hodin. Činnost jsme zahájili 4. ledna 2008 a
uţ 9.2.2008 si troufli na účast v šachovém
klání, a to na 6. kole turnaje Regionální
ţákovské ligy 2007/2008 v Sedlčanech. Měl
to být tak trochu výlet, abychom “okoukli“,
jak to na takových soutěţích vlastně chodí.
Vţdyť mezi účastníky byli mistři republiky,
kraje, regionu a celkem se zúčastnilo v naší
kategorii „B“ 53 dětí. Našich kluků hrálo
šest. Plánovali jsme přivézt tak pět bodů a
věřte, nevěřte přivezli jich 19. Nejlépe si vedl
Vojta Filip (4,5 bodu a 13. místo), Lukáš
Filip (4 body a 18.místo), Michal Sibal (3
body a 34. místo), Matěj Borek (3 body a 42.
místo), Marek Filip (2,5 bodu a 43. místo) a
Tomáš Filip (2 body a 47. místo). Od všech je
to obrovský úspěch a odvaha, kdyţ si uvědomíme, jak krátkou dobu hoši šachy hrají. Vţdyť také při závěrečném vyhodnocení
byli naši kluci veřejně pochváleni. Účast na tomto turnaji je opravdu nabudila na 7. kolo regionální ţákovské ligy ve Stříbrné
Skalici. Na soutěţe budou mít členové Šachového klubu Pravonín dresy (trička a teplákové soupravy s vlastním logem).
Velice důleţitou práci pro klub vykonává Lukáš Filip, který připravil a připravuje mnoho učebních situací na počítači (na němţ
také trénujeme) a také zpracoval a udrţuje internetové stránky (www.pravoninsachy.estranky.cz a zatím i blog
pravoninsachy.txt.cz), kde se o nás můţete dozvědět více a kde je také bohatá fotodokumentace.
Kromě účasti na regionálních soutěţích
probíhá v našem klubu oddílový turnaj
(trvá vţdy dva měsíce) a odměnou
budou poháry a medaile a i nějaké
věcné ceny a sladkosti. Také plánujeme
soutěţ na MěDDM Vlašim, kde pracují
celkem čtyři šachové krouţky. Pro děti
je tato činnost velice prospěšná. Při hře
musí přemýšlet, zklidní se, jsou slušní
nejen k sobě, před kaţdým zápasem se
zdraví podáním ruky, po zápase bez
řečí staví figurky do základní pozice.
Při výuce si radí. Při zápasech si tiše
fandí. Mají mezi sebou hezký vztah.
Prospívají jim i účasti v soutěţích.
Seznamují se s novými kamarády,
starší trenéři je upozorňují na
významné momenty, neboť šachová
pravidla jsou velice obsáhlá a nejlépe
se učí „za pochodu“. Děti mohou jet
v srpnu 2008 na letní tábor se
zaměřením na hru v šachy. Trenéři
MěDDM Vlašim plánují i třídenní
soustředění také se zaměřením na
šachy, to by se mělo uskutečnit také letos. Chcete-li proţívat i Vy takto hezké záţitky, přijďte mezi nás. Zveme mezi sebe další
zájemce, s touto hrou můţete začít kdykoliv. Pevně věříme, ţe tato parta kluků bude vzorně reprezentovat nejen sebe, ale i školu
a především obec Pravonín.
Filipová Marie – vedoucí Šachového klubu Pravonín

31.03.2008 00:00:00 | Autor: Lukas Filip | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se